Twee keuzedelen goedgekeurd!

01-11-2018

Twee keuzedelen goedgekeurd!

Goed nieuws! De keuzedelen Afvalwater en Waterkwaliteit zijn goedgekeurd door het ministerie OCW. Mbo-scholen kunnen deze Keuzedelen nu afnemen. De Keuzedelen zijn tot stand gekomen omdat er vanuit waterbedrijven vraag was naar studenten met specifieke kennis op bepaalde gebieden.

Keuzedeel Afvalwater

CIV Water

Dit keuzedeel biedt verbredende kennis op het gebied van het zuiveren van afvalwater en de innovaties die binnen dit werkterrein spelen. Het keuzedeel biedt verbredende kennis ten opzichte van de kwalificaties van het dossier (allround) operationeel technicus, Middenkader engineering en allround laborant. Na het volgen van dit keuzedeel kan de student een specifieke BPV (beroepspraktijkvorming)-plaats krijgen bij een waterschap om de geleerde kennis in de praktijk te brengen.

CIV Water

Keuzedeel Waterkwaliteit

De nadruk van dit keuzedeel ligt op theoretische verdieping en verbreding van Waterkwaliteit. De praktijk wordt ook behandeld, namelijk door het gebruik van casussen met betrekking tot de verschillende soorten water. De verdiepende en verbredende kennis bestaat uit theorie en analyses uit de volgende vakgebieden: Chemie, Fysica (natuurkunde), Microbiologie, Moleculaire biologie en Ecologie Hierdoor leert de student om, in samenwerking met andere disciplines binnen de watersector, eventuele afwijkingen te constateren en acties te formuleren. De student is zich bewust van het maatschappelijke belang van water in relatie tot het milieu.